1. Generelle betingelser.
De generelle betingelser, der kan indeholde vilkår, der er særligt byrdefulde for lejer, er gældende for leje af materiel fra Lift & Løft ApS. (herefter udlejer), medmindre betingelserne skriftligt er fraveget af udlejer ved de til lejer udleverede individuelle eller særligt skriftligt aftalte vilkår.

2. Prisliste.
Den til enhver tid gældende prisliste fra udlejer er gældende for aftalen.

Lejepriser kan uden forudgående varsel ændres af udlejer.

Samtlige oplyste priser er excl. moms.

3. Lejemålets varighed og beregning.
Lejen begynder på tidspunktet, hvor det lejede materiel afhentes af lejer på udlejers plads eller, hvor udlejer skal levere materiellet på en iht. aftalen nærmere beskreven plads, på tidspunktet for materiellets aflevering på denne plads, i hvilket tilfælde lejer betaler udlejer for udgifterne til transporten fra udlejers plads og til den aftalte plads og retur ved lejemålets ophør.

Lejemålet ophører ved modtagelsen af materiellet i rengjort stand på udlejers plads, eller på dagen hvor lejer har erklæret materiellet rengjort og frit tilgængeligt for afhentning på den iht. aftalte nærmere beskrevne plads.

Er materiellet ikke rengjort og frit tilgængeligt for udlejers afhentning, fortsætter lejemålet til dagen hvor materiellet er klargjort og frit tilgængeligt for udlejers afhentning.

Lejeafgiften beregnes for hele lejeperioden, uanset om materiellet benyttes.

Prisen beregnes pr. dag for en 5 dages arbejdsuge man- til fredag. Anvendes materiellet i weekends eller på helligdage regnes disse for lejedage. Anvendes materiellet mere end 7½ time pr. dag, skal dette straks meddeles udlejer, og lejer skal betale den ekstra leje, som udlejer kræver.

For skurvogne, pavilloner, containere og rullestilladser o.l. materiel beregnes lejen altid på grundlag af kalenderdage.

4. Lejers forpligtelser.
Lejer er forpligtet til at anvende det lejede materiel iht. de udleverede retningslinjer og manualer. Lejer bærer alene ansvaret for at materiellet anvendes i overensstemmelse med gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger, herunder miljø- og arbejdsmiljømæssige krav, og at anmeldelser til myndigheder og andre forpligtelser ifølge love, regler og forskrifter fra myndigheders side er opfyldt.

Lejer har forpligtelsen til under hele lejeperioden for egen regning at vedligeholde og udføre service på det lejede materiel i henhold til den udleverede beskrivelse fra udlejer.

Misligholder lejer vedligeholdelsen og de daglige sikkerhedsmæssige undersøgelser, bærer lejer alle udgifter til reparation af materiellet, som skyldes disse forhold.

Reparation udføres af udlejer for lejers regning og udgifter forfalder straks til betaling ved påkrav.

Udgifter til forbrugsmaterialer herunder brændstof, vand, olie og smøremidler bæres af lejer under hele lejeperioden. Endvidere bærer lejer udgifterne til rengøring og klargøring før materiellet returneres til udlejer.

Lejer må ikke foretage reparationer, modifikationer eller forandringer uanset art på det udlejede materiel. I tilfælde af overtrædelse af denne bestemmelse, skal lejer betale alle udgifter, som udlejer må afholde for at tilbageføre materiellet til den stand, det havde ved leveringen til lejer bortset fra alm. slid og brug.

Udgifter afholdt til at retablering af materiellet forfalder ved påkrav.

Udlejer leverer materiellet i rengjort og driftsklar stand, og lejer skal straks ved konstateringen af driftsforstyrrelse, fejl eller mangler ved det lejede ophøre med brugen af dette og skriftligt meddele udlejer herom.

Udlejer vil snarest muligt efter modtagelsen af meddelelsen foranledige materiellet repareret eller ombyttet med funktionsdygtigt og mangelfrit materiel.

Udlejer er ikke ansvarlig for tab påført lejer, som skyldes mangler, defekter eller driftsforstyrrelser eller andre forhold ved det lejede materiel, herunder driftstab, tabt avance eller som følge af arbejdsstandsning, medmindre der kan påvises grov uagtsomhed hos udlejers ledelse eller ledende medarbejdere.

Bortset fra slitage ved alm. brug er lejer forpligtet til at aflevere det lejede materiel til udlejer i rengjort og samme stand, som materiellet havde ved leveringen til lejer. I tilfælde af skader eller mangler ved returneringen af materiellet til udlejer bortset fra alm. slid og brug, skal lejer betale alle udgifter, som udlejer må afholde for at tilbageføre materiellet til den stand, det havde ved leveringen til lejer.

Udgifterne afholdt af udlejer til retablering af materiellet forfalder ved påkrav.

5. Forsikring.
Lejer har pligt til at tegne en materieludlejningsforsikring hos udlejer. Præmie og vilkår fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af individuelt aftalte betingelser, der fremgår af lejekontrakten.

Udlejer har tegnet kaskoforsikring med lejer som sikret for skade på det lejede materiel -bortset fra containere, skurvogne, letvogne og andet lignende materiel, hvor der alene er tegnet brandforsikring. Forsikringsvilkårene udleveres på forlangende.

Bortset fra skader omfattet af materieludlejningsforsikringen, kasko- resp. brandforsikringen bærer lejer ansvaret for enhver skade på det leverede materiel bortset fra skader, der må karakteriseres som alm. slid og brug.

For selvkørende materiel har udlejer tegnet sædvanlig ansvarsforsikring iht. Færdselslovens bestemmelser dækkende ejer og bruger af køretøjet.

Der er en selvrisiko for skader omfattet af kasko- samt ansvarsforsikringen iht. Færdselsloven på kr. 15.000,00 pr. skadesbegivenhed, som lejer skal afholde.

Ved indlejning fra anden leverandør er det leverandørens betingelser som der er gældende.

Med lejer som sikret har udlejer tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring for person eller tingskader forvoldt 3. person ved anvendelsen af det lejede materiel.

Bortset fra person- og tingskader omfattet af erhvervs- og produktansvarsforsikringen bærer lejer ethvert ansvar for skade forvoldt 3. person, herunder lejers mandskab og personale opstået medens det lejede materiel var i lejers varetægt. Med udlejer som sikret skal lejer tegne og i kraftholde en ansvarsforsikring – herunder for produkt og ydelsesansvar for den virksomhed hvori materiellet finder anvendelse.

6. Ansvarsfraskrivelse og –overdragelse.
Medmindre andet skriftligt er aftalt, kan udlejer ikke gøres ansvarlig for nogen form for ansvar overfor lejer, lejers ansatte eller 3. person uanset ansvarets karakter herunder for personskade, skade på ting, på ejendom eller driftstab, avancetab eller andet indirekte tab uanset om der er tale om lovpligtigt ansvar eller produkt- eller ydelsesansvar eller om skaden eller tabet må anses for hændelig.

Lejer skal skadesløsholde udlejer for enhver skade eller tab, som udlejer måtte ifalde overfor 3. person medmindre skaden eller tabet er forsætligt forvoldt, eller tabet skyldes groft uforsvarligt forhold hos udlejers ledelse eller ledende medarbejdere.

7. Lovvalg og værneting.
Enhver tvist mellem lejer og udlejer skal afgøres efter dansk ret og ved udlejers værneting.

Rejser 3. person krav mod udlejer ved domstolene, er lejer forpligtet til at lade sig indstævne ved samme domstol, og lejer skal skadesløsholde udlejer for enhver udgift uanset art, som udlejer idømmes bortset fra forhold som skyldes forsæt eller tabet er forvoldt ved groft uforsvarligt forhold hos udlejers ledelse eller ledende medarbejdere.

 

8. Priser og betalingsbetingelser.
Udlejers alm. betalingsbetingelser er netto kontant 14 dage fra fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale foreligger med lejer.

Alle rabatter bortfalder i tilfælde af for sen betaling (mora).

Ved for sen betaling forrentes et forfaldent beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Overskrides betalingsfristen forfalder et kompensationsgebyr på kr. 310,00 jfr. Renteloven

Udlejer beregner rykkergebyr med kr. 100,00 pr. fremsendt rykkerskrivelse jfr. Renteloven.

I tilfælde af retslig incasso af restance, vil alle omkostninger ved forretningen blive pålagt lejer.

Uoverensstemmelser og/eller tvister mellem lejer og udlejer berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.